Výběrové řízení – ředitelka školy

Obec Svatá Maří ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří, příspěvková organizace.

Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří, Svatá Maří 2, 385 01 Vimperk

IČO 70979537

Zřizovatel: Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 38501 Vimperk

IČO 00250716

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace:1. 8. 2024

Ředitel bude zřizovatelem jmenován na vedoucí pracovní místo v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

ZŘIZOVATEL ZDŮRAZŇUJE, ŽE SE NEJEDNÁ O FORMÁLNÍ VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ, ALE ŽE SKUTEČNĚ HLEDÁ TOHO NEJLEPŠÍHO UCHAZEČE O FUNKCI ŘEDITELE, PROTOŽE OBLAST ŠKOLSTVÍ JE PRO NĚJ V RÁMCI FUNGOVÁNÍ OBCE DŮLEŽITÁ.

Očekáváme, že:

 • jste empatický, aktivní a pozitivní člověk,
 • jste inovativní, sledujete novinky ve vzdělávání a máte chuť uvádět je do praxe,
 • máte ambici utvářet úspěšnou školu, do které byste i Vy rád chodil,
 • jste člověk, který je schopný vést a motivovat svůj tým,
 • umíte se postavit problémům, řešit je a pracovat s častou změnou.

Požadujeme:

 • občanskou a morální bezúhonnost,
 • odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v účinném znění,
 • praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 let podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v účinném znění,
 • plnou svéprávnost,
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a souvisejících právních předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost práce s PC, zejména Microsoft Word, Excel
 • znalost českého jazyka, není-li v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v účinném znění, stanoveno jinak.

Přihláška musí obsahovat:

 • samotnou přihlášku – uvedení jména, příjmení, titulu, data a místa narození, místa trvalého pobytu, včetně kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, případně i datové schránky,
 • strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech),
 • koncepci řízení a rozvoje příspěvkové organizace (maximální rozsah 4 strany formátu A4),
 • originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o odpovídající odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu),
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele, pracovní smlouvou apod.),
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (pokud nebylo dosaženo tohoto vzdělání, tak prohlášení, že jej uchazeč získá do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • v případě cizince úředně ověřený doklad prokazující znalost českého jazyka, pokud je uchazeč povinen prokázat znalost českého jazyka, není-li v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, stanoveno jinak,
 • datum a podpis uchazeče.

Co nabízíme:

 • podporu zřizovatele,
 • důvěru ve Vaše znalosti, dovednosti a schopnosti,
 • platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení

Lhůta a adresa podání přihlášky: Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 12:00 hodin dne 31. ledna 2024 na adresu zřizovatele: Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 38501 Vimperk.

Upozorňujeme, že přihláška musí být v této lhůtě doručena Obci Svatá Maří, nepostačí, aby byla v této lhůtě předána k poštovní přepravě. Obálku označte textem: KONKURS ZŠ A MŠ SVATÁ MAŘÍ – NEOTVÍRAT.

Upozornění, že uchazeči mohou být hodnocení i na základě jiného nástroje personálního výběru:

Zřizovatel tímto dále upozorňuje, že uchazeči mohou být dle § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v účinném znění („doplňkové hodnocení“), pokud bude v konkursu využit, bude spočívat v ověření osobnostních předpokladů k výkonu řídící práce.

Termín konkursu je předběžně určen na 28. února 2024.

Konkrétní pokyny budou uchazeči zaslány na e-mail, který uchazeč uvede v přihlášce.

Uchazeč podáním přihlášky souhlasí s tím, že sám nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s přihlášením a tímto konkursním řízením, a dále s tím, že mu předložené dokumenty nebudou vráceny.

Případné doplňující informace poskytne starosta Obce Svatá Maří, pan Mráz Pavel, tel.:

+420 724 113 760, e-mail: obecni-urad@svatamari.cz. Je možné se domluvit také na prohlídce budovy školy.